ketiart.co.il

 studio@ketiart.co.il

 052-4808339

 

 

Interior design

 

 

 

 

 

הדמיות פנים

הדמיות פנים באיכות גבוהה, באופן שמאפשר להמחיש את התכניות, להנגיש אותן ללקוחות ולעיתים קרובות לחסוך בהוצאות מיותרות כתוצאה מאי התאמה בין התכניות לבין צרכי משתמשי הקצה. ההדמיות מאפשרות גם לבחון חלופות תכנוניות שונות באופן חזותי. 
בכל הקשור ל"הלבשת" התכנית, קיימת אפשרות לשלב ריהוט ועיצוב פנים בהתאם לתכניות מדויקות, או לחלופין נוכל להציע תכנית להמחשה בתכנון ראשוני ע"י מעצב פנים מטעמנו

הדמיות חוץ

הדמיות חוץ באיכות גבוהה, באופן שמאפשר להמחיש את התכניות, להנגיש אותן ללקוחות ולגורמי רגולציה, לעיתים קרובות לחסוך בהוצאות מיותרות כתוצאה מאי התאמה בין התכניות לבין צרכי משתמשי הקצה. ההדמיות מאפשרות גם לבחון חלופות תכנוניות שונות באופן חזותי